تایپوگرافی

[kc_row use_container=”yes” _id=”274424″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”118394″][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”648181″][kc_column_inner width=”25.71%” _id=”640167″][crum_title title=”سربرگ ۱″ align=”align-left” _id=”981617″ type=”h1″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.75%” _id=”467859″][crum_title title=”سربرگ ۱″ align=”align-left” _id=”863067″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.51%” _id=”961460″][kc_column_text _id=”77277″]48px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”273535″][kc_column_inner width=”25.53%” _id=”273202″][crum_title title=”سربرگ ۲″ align=”align-left” _id=”493906″ type=”h2″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.66%” _id=”572906″][crum_title title=”سربرگ ۲″ align=”align-left” _id=”732552″ type=”h2″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.78%” _id=”129948″][kc_column_text _id=”725423″]

۴۲px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”138872″][kc_column_inner width=”25.71%” _id=”200579″][crum_title title=”سربرگ ۳″ align=”align-left” _id=”502249″ type=”h3″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.66%” _id=”510228″][crum_title title=”سربرگ ۳″ align=”align-left” _id=”257412″ type=”h3″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.6%” _id=”567308″][kc_column_text _id=”529912″]

۳۶px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”399537″][kc_column_inner width=”25.53%” _id=”687039″][crum_title title=”سربرگ ۴″ align=”align-left” _id=”870079″ type=”h4″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.57%” _id=”170016″][crum_title title=”سربرگ ۴″ align=”align-left” _id=”955355″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.87%” _id=”955293″][kc_column_text _id=”98017″]

۳۰px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”917597″][kc_column_inner width=”25.71%” _id=”739825″][crum_title title=”سربرگ ۵″ align=”align-left” _id=”964987″ type=”h5″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.75%” _id=”779094″][crum_title title=”سربرگ ۵″ align=”align-left” _id=”799526″ type=”h5″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.51%” _id=”915036″][kc_column_text _id=”938437″]

۲۴px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”634204″][kc_column_inner width=”25.53%” _id=”593225″][crum_title title=”سربرگ ۶″ align=”align-left” _id=”558382″ type=”h6″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25.57%” _id=”188732″][crum_title title=”سربرگ ۶″ align=”align-left” _id=”517330″ type=”h6″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`text-transform|.heading-title`:`uppercase`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”48.87%” _id=”662348″][kc_column_text _id=”438886″]

۱۸px, Font: Varela Round Regular, Color: #۲f2c2c

[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”243283″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”750273″][crum_title title=”چهار ستون” align=”align-left” _id=”162009″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”689478″][kc_column_inner width=”25%” _id=”928904″][kc_column_text _id=”569413″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”599969″][kc_column_text _id=”115145″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”882336″][kc_column_text _id=”852116″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”25%” _id=”210457″][kc_column_text _id=”391449″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][crum_title title=”سه ستون” align=”align-left” _id=”375257″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”459264″][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”123047″][kc_column_text _id=”945578″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”631915″][kc_column_text _id=”562752″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”377758″][kc_column_text _id=”926226″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][crum_title title=”دو ستون” align=”align-left” _id=”545856″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”359653″][kc_column_inner width=”50%” _id=”956573″][kc_column_text _id=”300966″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”50%” _id=”533927″][kc_column_text _id=”320613″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][crum_title title=”ستون با عرض دلخواه” align=”align-left” _id=”362458″ type=”h4″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}”][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”526406″][kc_column_inner width=”35%” _id=”409441″][kc_column_text _id=”341784″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”65%” _id=”810997″][kc_column_text _id=”562323″]لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.[/kc_column_text][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”492074″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”147271″][crum_title title=”دراپ کپس” align=”align-left” _id=”129960″ type=”h2″][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”950981″][kc_column_inner width=”50%” _id=”457753″][crum_dropcaps desc=”PHA+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMINii2LLZhdin24zYtNuMINmIINio24zigIzZhdi52YbbjCDYr9ixINi12YbYudiqINqG2KfZvtiMINi12YHYrdmH4oCM2KLYsdin24zbjCDZiCDYt9ix2KfYrduMINqv2LHYp9mB24zaqSDar9mB2KrZhyDZhduM4oCM2LTZiNivLtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCDYotiy2YXYp9uM2LTbjCDZiCDYqNuM4oCM2YXYudmG24wg2K/YsSDYtdmG2LnYqiDahtin2b7YjCDYtdmB2K3Zh+KAjNii2LHYp9uM24wg2Ygg2LfYsdin2K3bjCDar9ix2KfZgduM2qkg2q/Zgdiq2Ycg2YXbjOKAjNi02YjYry7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinINio2Ycg2YXYqtmG24wg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMINiv2LEg2LXZhti52Kog2obYp9m+2Iwg2LXZgdit2YfigIzYotix2KfbjNuMINmIINi32LHYp9it24wg2q/Ysdin2YHbjNqpINqv2YHYqtmHINmF24zigIzYtNmI2K8uPC9wPg==” style=”dark-round” _id=”292347″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`dropcaps`:{`color|.dropcaps-text`:`#ffffff`,`background-color|.dropcaps-text`:`#2f2c2c`}}}}”][crum_dropcaps desc=”PHA+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMINii2LLZhdin24zYtNuMINmIINio24zigIzZhdi52YbbjCDYr9ixINi12YbYudiqINqG2KfZvtiMINi12YHYrdmH4oCM2KLYsdin24zbjCDZiCDYt9ix2KfYrduMINqv2LHYp9mB24zaqSDar9mB2KrZhyDZhduM4oCM2LTZiNivLtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCDYotiy2YXYp9uM2LTbjCDZiCDYqNuM4oCM2YXYudmG24wg2K/YsSDYtdmG2LnYqiDahtin2b7YjCDYtdmB2K3Zh+KAjNii2LHYp9uM24wg2Ygg2LfYsdin2K3bjCDar9ix2KfZgduM2qkg2q/Zgdiq2Ycg2YXbjOKAjNi02YjYry7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinINio2Ycg2YXYqtmG24wg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMINiv2LEg2LXZhti52Kog2obYp9m+2Iwg2LXZgdit2YfigIzYotix2KfbjNuMINmIINi32LHYp9it24wg2q/Ysdin2YHbjNqpINqv2YHYqtmHINmF24zigIzYtNmI2K8uPC9wPg==” style=”dark-round” _id=”660929″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`dropcaps`:{`color|.dropcaps-text`:`#ffffff`,`background-color|.dropcaps-text`:`#2f2c2c`}}}}”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”50%” _id=”76144″][crum_dropcaps desc=”PHA+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMICDYotiy2YXYp9uM2LTbjCDZiCDYqNuM4oCM2YXYudmG24wg2K/YsSDYtdmG2LnYqiDahtin2b7YjCDYtdmB2K3Zh+KAjNii2LHYp9uM24wg2Ygg2LfYsdin2K3bjCDar9ix2KfZgduM2qkg2q/Zgdiq2Ycg2YXbjOKAjNi02YjYry7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinINio2Ycg2YXYqtmG24wgINii2LLZhdin24zYtNuMINmIINio24zigIzZhdi52YbbjCDYr9ixINi12YbYudiqINqG2KfZvtiMINi12YHYrdmH4oCM2KLYsdin24zbjCDZiCDYt9ix2KfYrduMINqv2LHYp9mB24zaqSDar9mB2KrZhyDZhduM4oCM2LTZiNivLtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCAg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMINiv2LEg2LXZhti52Kog2obYp9m+2Iwg2LXZgdit2YfigIzYotix2KfbjNuMINmIINi32LHYp9it24wg2q/Ysdin2YHbjNqpINqv2YHYqtmHINmF24zigIzYtNmI2K8uPC9wPg==” style=”squared” _id=”758464″][crum_dropcaps desc=”PHA+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMICDYotiy2YXYp9uM2LTbjCDZiCDYqNuM4oCM2YXYudmG24wg2K/YsSDYtdmG2LnYqiDahtin2b7YjCDYtdmB2K3Zh+KAjNii2LHYp9uM24wg2Ygg2LfYsdin2K3bjCDar9ix2KfZgduM2qkg2q/Zgdiq2Ycg2YXbjOKAjNi02YjYry7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinINio2Ycg2YXYqtmG24wgINii2LLZhdin24zYtNuMINmIINio24zigIzZhdi52YbbjCDYr9ixINi12YbYudiqINqG2KfZvtiMINi12YHYrdmH4oCM2KLYsdin24zbjCDZiCDYt9ix2KfYrduMINqv2LHYp9mB24zaqSDar9mB2KrZhyDZhduM4oCM2LTZiNivLtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCAg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMINiv2LEg2LXZhti52Kog2obYp9m+2Iwg2LXZgdit2YfigIzYotix2KfbjNuMINmIINi32LHYp9it24wg2q/Ysdin2YHbjNqpINqv2YHYqtmHINmF24zigIzYtNmI2K8uPC9wPg==” style=”squared” _id=”773995″][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”929750″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”656321″][crum_title title=”حالات لیست” align=”align-left” _id=”288210″ type=”h2″][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”448567″][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”81814″][crum_ul_style desc=”PHVsPjxsaT7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinPC9saT48bGk+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMICDYotiy2YXYp9uM2LTbjDwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCAg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMOzwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kc8L2xpPjwvdWw+” list_icon=”seoicon-check” _id=”30707″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”161158″][crum_ul_style desc=”PHVsPjxsaT7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinPC9saT48bGk+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMICDYotiy2YXYp9uM2LTbjDwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCAg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMOzwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kc8L2xpPjwvdWw+” list_icon=”seoicon-right-arrow” _id=”759469″][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”267981″][crum_ul_style desc=”PHVsPjxsaT7ZhNmI2LHZhSDYp9uM2b7Ys9mI2YUg24zYpyDYt9ix2K3igIwg2YbZhdinPC9saT48bGk+2YTZiNix2YUg2KfbjNm+2LPZiNmFINuM2Kcg2LfYsdit4oCMINmG2YXYpyDYqNmHINmF2KrZhtuMICDYotiy2YXYp9uM2LTbjDwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kcg2KjZhyDZhdiq2YbbjCAg2KLYstmF2KfbjNi024wg2Ygg2KjbjOKAjNmF2LnZhtuMOzwvbGk+PGxpPtmE2YjYsdmFINin24zZvtiz2YjZhSDbjNinINi32LHYreKAjCDZhtmF2Kc8L2xpPjwvdWw+” list_icon=”custom” _id=”304619″ icon=”fa-leaf”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”778751″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”149787″][crum_title title=”عنوان و زیر عنوان” align=”align-left” _id=”235134″ type=”h1″ title_delim=”yes” subtitle=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 80px inherit`}}}}”][crum_title title=”عنوان و زیر عنوان” align=”align-center” _id=”443963″ type=”h1″ title_delim=”yes” subtitle=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.” css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`box-style`:{`margin|`:`inherit inherit 80px inherit`}}}}”][crum_title title=”عنوان و زیر عنوان” align=”align-right” _id=”736258″ type=”h1″ title_delim=”yes” subtitle=”لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.”][/kc_column][/kc_row]