عصر انتقال داده رایان تکرو
تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: Fixed positioning

تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: Fixed positioning

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است