عصر انتقال داده رایان تکرو
پروتکل ها

برچسب: پروتکل ها

پروتکل ها

برچسب: پروتکل ها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است