عصر انتقال داده رایان تکرو
اینترنت وکارکرد آن

برچسب: پروتکل های موجود در اینترنت

اینترنت وکارکرد آن

برچسب: پروتکل های موجود در اینترنت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است