عصر انتقال داده رایان تکرو
نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: ویژگی های مورد استفاده در تگ ویدئو

نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: ویژگی های مورد استفاده در تگ ویدئو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است