عصر انتقال داده رایان تکرو
نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: ویدئو و صدا در HTML

نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: ویدئو و صدا در HTML

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است