عصر انتقال داده رایان تکرو
برنامه نویسی سیستم

برچسب: هدف ازبرنامه نویسی

برنامه نویسی سیستم

برچسب: هدف ازبرنامه نویسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است