عصر انتقال داده رایان تکرو
تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: موقعیت دهی به صورت نسبی

تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: موقعیت دهی به صورت نسبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است