عصر انتقال داده رایان تکرو
ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: معایب ایمیل

ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: معایب ایمیل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است