عصر انتقال داده رایان تکرو
تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: محل قرار گیری عناصر در صفحه

تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: محل قرار گیری عناصر در صفحه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است