عصر انتقال داده رایان تکرو
نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: قرار دادن صدا در صفحه HTML

نحوه قرار دادن ویدئو و صدا در HTML

برچسب: قرار دادن صدا در صفحه HTML

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است