عصر انتقال داده رایان تکرو
پروتکل ها

برچسب: ساختار اینترنت

پروتکل ها

برچسب: ساختار اینترنت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است