عصر انتقال داده رایان تکرو
برنامه نویسی

برچسب: زبان های برنامه نویسی

برنامه نویسی

برچسب: زبان های برنامه نویسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است