عصر انتقال داده رایان تکرو
حفاظت از اطلاعات شخصی در گوشی

برچسب: حفاظت از اطلاعات شخصی در گوشی

حفاظت از اطلاعات شخصی در گوشی

برچسب: حفاظت از اطلاعات شخصی در گوشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است