عصر انتقال داده رایان تکرو
تگ های سر فصل (HEADING)  و نحوه استفاده از آن

برچسب: تگ های هدینگ

تگ های سر فصل (HEADING)  و نحوه استفاده از آن

برچسب: تگ های هدینگ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است