عصر انتقال داده رایان تکرو
ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: تکنولوژ ی

ایجاد ایمیل در گوشی

برچسب: تکنولوژ ی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است