عصر انتقال داده رایان تکرو
تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: تعیین موقعیت عناصر

تعیین موقعیت و محل قرار گیری عناصر در صفحه

برچسب: تعیین موقعیت عناصر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است