عصر انتقال داده رایان تکرو
انواع media در css

برچسب: انواع رسانه ها

انواع media در css

برچسب: انواع رسانه ها

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است