طراحی وبسایت شرکتی-بازگانی

وبسایت شرکتی – بازرگانی  کومیر ماشین به درخواست جناب آقای حیدری و توسط شرکت رایتک طراحی شده است.

زمان اجرای پروژه : ۲۰ روز
زبان برنامه نویسی : PHP – WordPress

وبسایت شرکتی - بازرگانی
وبسایت شرکتی – بازرگانی

طراحی و اجرا: رایتک