تعرفه اینترنت

نام سرویسمبلغ یکماهه
سرویس مروارید۶ ماهه(۱۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۳۰,۰۰۰ ریال
سرویس مروارید ۱۲ ماهه(۲۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۳۰,۴۱۷ ریال
سرویس مروارید ۲۴ ماهه(۴۰گیگ،سرعت تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۳۰,۴۱۷ ریال
سرویس صدف ۱۲ ماهه(۶گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۱۵,۸۳۳ ریال
سرویس صدف ۱۸ ماهه(۶گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۵۲,۷۷۸ ریال
سرویس صدف ۲۴ ماهه(۱۱۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان))۶۳,۷۵۰ ریال
  
نام سرویسمبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در ۶ ماه۱۶۶,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه۲۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود)۲۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه۲۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۳۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه۳۵۸,۳۳۳ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه۳۸۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه۴۰۳,۳۳۳ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه۴۲۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه( ۲ تا ۸صبح رایگان)۵۹۷,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه۶۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه۹۳۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نام سرویسمبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه۱۲۲,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه۲۲۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه۲۶۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه۲۶۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۳۱۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۱۰ گیگ در ماه۴۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۴۵۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۸۱۹۲کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۴۰ گیگ در ماه- یکساله۴۸۸,۷۵۰ ریال
سرویس کهکشان غیرحجمی ۱۵۰گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کهکشان غیرحجمی ۵۰ گیگ در ماه( حجم بین الملل)۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نام سرویسمبلغ یکماهه
سرویس DSLBOX زرد نسل ۳ (۶ماه، ۶گیگ، ۶مگ)۱۷۳,۹۹۰ ریال
اینترنت پرسرعت ۹۰ گیگ، ۳ ماه با سرعت تا۶ مگ۲۲۲,۰۰۰ ریال
اینترانت ۶۱۴۴ کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۳۰ گیگ در ماه- یکساله۳۷۳,۷۵۰ ریال
نام سرویسمبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه۱۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۵۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۴۰۹۶ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۲۰ گیگ در ماه- یکساله۲۷۶,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۸۸,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۸۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه۳۷۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۴۵۱,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۵۴۴,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)۵۷۰,۰۰۰ ریال
سرویس کولاک غیرحجمی ۳۳گیگ در ماه( حجم بین الملل)۶۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کولاک غیرحجمی ۹۹گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل)۶۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه۷۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۲۱۶۰گیگ در۱۲ماه۱,۸۳۰,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۰۸۰گیگ در۶ماه۱,۸۷۰,۶۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۵۴۰گیگ در۳ماه۱,۹۳۰,۳۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گیگ درماه۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
نام سرویسمبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه۱۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۸۶,۶۶۷ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۱۵ گیگ در ماه- یکساله۱۸۹,۷۵۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه۱۹۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۲۹,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران استقلال۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها))۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران پرسپولیس۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها))۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران تراکـتورسازی۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها))۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۴۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۴۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه۳۱۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۴۸ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۳۲۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۳۳۰,۰۰۰ ریال
سرویس کیمیا غیرحجمی ۲۵گیگ در ماه ( حجم بین الملل)۴۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کیمیا غیرحجمی ۷۵گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل)۴۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ در۱۲ماه۴۹۶,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۴۳۲گیگ در۶ماه۵۰۷,۶۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۰۸گیگ در۳ماه۵۲۳,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ درماه۵۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه۶۵۹,۰۰۰ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت نامحدود با امکان تبادل حداقل ۱۶۰ گیگ۷۴۷,۰۰۰ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت نامحدودالماس دارای IP استاتیک۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه۱۰۲,۴۱۷ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه۱۲۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۱۰۲۴ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۱۰گیگ در ماه- یکساله۱۲۸,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه۱۵۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۶۶,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه۱۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۰۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه۲۰۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۲۰,۶۶۷ ریال
نام سرویسمبلغ یکماهه
سرویس اینترنت پرسرعت ویژه اصناف( ۲گیگ یکـساله)۵۶,۷۹۹ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه۸۲,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه۸۵,۰۰۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۷گیگ در ماه – یکساله۸۸,۵۵۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۷گیگ در ماه- شش ماهه۸۸,۵۵۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه۱۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه۱۳۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه۱۵۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح نامحدود)۱۸۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۱۹۵,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت نامحدود با امکان تبادل حداقل ۴۰ گیگ۲۷۳,۷۵۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت نامحدود الماس دارای IP استاتیک۸۰۰,۰۰۰ ریال

به کلیه تعرفه های فوق ۹ درصد عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد