تعرفه اینترنت

نام سرویس مبلغ یکماهه
سرویس مروارید۶ ماهه(۱۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۳۰,۰۰۰ ریال
سرویس مروارید ۱۲ ماهه(۲۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۳۰,۴۱۷ ریال
سرویس مروارید ۲۴ ماهه(۴۰گیگ،سرعت تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۳۰,۴۱۷ ریال
سرویس صدف ۱۲ ماهه(۶گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۱۵,۸۳۳ ریال
سرویس صدف ۱۸ ماهه(۶گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۵۲,۷۷۸ ریال
سرویس صدف ۲۴ ماهه(۱۱۰گیگ،سرعت ۲ تا ۱۶مگ(۳ماه اشتراک سایت های منتخب نیم بها و ۷سایتVOD رایگان)) ۶۳,۷۵۰ ریال
   
نام سرویس مبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در ۶ ماه ۱۶۶,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه ۲۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۲۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه ۳۵۸,۳۳۳ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه ۳۸۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه ۴۰۳,۳۳۳ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۲۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه( ۲ تا ۸صبح رایگان) ۵۹۷,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه ۹۳۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نام سرویس مبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه ۱۲۲,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۲۶۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۶۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۱۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان۱۰ گیگ در ماه ۴۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۸۱۹۲کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۴۰ گیگ در ماه- یکساله ۴۸۸,۷۵۰ ریال
سرویس کهکشان غیرحجمی ۱۵۰گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کهکشان غیرحجمی ۵۰ گیگ در ماه( حجم بین الملل) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نام سرویس مبلغ یکماهه
سرویس DSLBOX زرد نسل ۳ (۶ماه، ۶گیگ، ۶مگ) ۱۷۳,۹۹۰ ریال
اینترنت پرسرعت ۹۰ گیگ، ۳ ماه با سرعت تا۶ مگ ۲۲۲,۰۰۰ ریال
اینترانت ۶۱۴۴ کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۳۰ گیگ در ماه- یکساله ۳۷۳,۷۵۰ ریال
نام سرویس مبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ۱۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه ۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه ۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۴۰۹۶ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۲۰ گیگ در ماه- یکساله ۲۷۶,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۸۸,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۸۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه ۳۷۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۱,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۴۴,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۷۰,۰۰۰ ریال
سرویس کولاک غیرحجمی ۳۳گیگ در ماه( حجم بین الملل) ۶۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کولاک غیرحجمی ۹۹گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل) ۶۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه ۷۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۲۱۶۰گیگ در۱۲ماه ۱,۸۳۰,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۰۸۰گیگ در۶ماه ۱,۸۷۰,۶۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۵۴۰گیگ در۳ماه ۱,۹۳۰,۳۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود طلایی از ۱۵۳۶ تا ۴۰۹۶ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گیگ درماه ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
نام سرویس مبلغ یکماهه
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه ۱۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۸۶,۶۶۷ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت ( اینترانت شباب) با امکان تبادل ۱۵ گیگ در ماه- یکساله ۱۸۹,۷۵۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه ۱۹۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۲۹,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران استقلال۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها)) ۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران پرسپولیس۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها)) ۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت هواداران تراکـتورسازی۳۰۹۰ (۲مگ، ۴ گیگ در ماه (۶تا ۱۰ صبح نیم بها)) ۲۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۴۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۴۲,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه ۳۱۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۴۸ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۲۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
سرویس کیمیا غیرحجمی ۲۵گیگ در ماه ( حجم بین الملل) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سرویس کیمیا غیرحجمی ۷۵گیگ در۳ ماه( حجم بین الملل) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ در۱۲ماه ۴۹۶,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۴۳۲گیگ در۶ماه ۵۰۷,۶۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۰۸گیگ در۳ماه ۵۲۳,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۵۱۲ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ درماه ۵۴۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه ۶۵۹,۰۰۰ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت نامحدود با امکان تبادل حداقل ۱۶۰ گیگ ۷۴۷,۰۰۰ ریال
اینترانت ۲۰۴۸ کیلو بیت نامحدودالماس دارای IP استاتیک ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه ۱۰۲,۴۱۷ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه ۱۲۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۱۰۲۴ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۱۰گیگ در ماه- یکساله ۱۲۸,۸۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۶۶,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه ۱۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۷۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۵,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه ۲۰۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۲۰,۶۶۷ ریال
نام سرویس مبلغ یکماهه
سرویس اینترنت پرسرعت ویژه اصناف( ۲گیگ یکـساله) ۵۶,۷۹۹ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه ۸۲,۵۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه ۸۵,۰۰۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۷گیگ در ماه – یکساله ۸۸,۵۵۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت ( اینترانت شباب ) با امکان تبادل ۷گیگ در ماه- شش ماهه ۸۸,۵۵۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه ۱۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه ۱۳۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۳۹,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۱۸۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۵,۶۶۷ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۰,۰۰۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت نامحدود با امکان تبادل حداقل ۴۰ گیگ ۲۷۳,۷۵۰ ریال
اینترانت ۵۱۲ کیلو بیت نامحدود الماس دارای IP استاتیک ۸۰۰,۰۰۰ ریال

به کلیه تعرفه های فوق ۹ درصد عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد