عصر انتقال داده رایان تکرو
استایل بندی در HTML
HTML طراحی سایت

استایل بندی در HTML

استایل بندی در HTML

 

استایل یا سبک در HTML برای تعیین مشخصات عناصر سند استفاده می شود.

خصیصه Style در سند HTML

می توان سبک و استایل یک عنصر HTML را با استفاده از خصیصه Style تعیین کرد. خصیصه Style در سند HTML دارای دستور بیان (syntax) زیر است:

<tagname style=”property:value;”>

 

این دستور به این شکل تفسیر می شود: تگ tagname دارای سبک style برای ویژگی property تگ با مقدار value است. این ویژگی یک ویژگی CSS بوده و مقدار value نیز یک مقدار CSS است.

در مورد CSS در ادامه مطالب بیشتر می آموزیم.

رنگ پس زمینه در HTML

ویژگی background-color رنگ پس زمینه یک عنصر HTML را مشخص می کند. در مثال زیر رنگ پس زمینه بدنه سند به آبی نیمه روشن ست می شود:

<body style=”background-color:powderblue;”>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>

 

رنگ متن در HTML

ویژگی color رنگ متن یک سند یا عنصر HTML را تعیین می کند. مثال:

<h1 style=”color:blue;”>This is a heading</h1>
<p style=”color:red;”>This is a paragraph.</p>

 

در کد فوق متن خط اول به رنگ آبی و متن خط دوم به رنگ قرمز در صفحه مرورگر ظاهر می شود.

فونت متن در HTML

خصیصه font-family فونت مورد استفاده توسط یک عنصر HTML را تعیین می کند. در مثال زیر از خصیصه font-family برای تعیین فونت متن تیتر 1 و متن پاراگراف استفاده شده است:

<h1 style=”font-family:verdana;”>This is a heading</h1>
<p style=”font-family:courier;”>This is a paragraph.</p>

 

سایز متن در HTML

برای تعیین سایز متن در HTML از ویژگی font-size استفاده می شود. این ویژگی برای تعیین سایز متن یک عنصر استفاده می شود. در مثال زیر اندازه متن تیتر 1 به سه برابر و اندازه متن پاراگراف به 160% ست می شود:

<h1 style=”font-size:300%;”>This is a heading</h1>
<p style=”font-size:160%;”>This is a paragraph.</p>

 

چیدمان متن در HTML

ویژگی text-align چیدمان افقی متن را برای یک عنصر HTML مشخص می کند. در مثال زیر متن تیتر 1 و متن پاراگراف به صورت وسط چین نمایش می یابد:

<h1 style=”text-align:center;”>Centered Heading</h1>
<p style=”text-align:center;”>Centered paragraph.</p>

نوشتن نظر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است