کارفرما: آرمین تجارت آیدین مهر

نام پروژه: لوگو موشن آرمین تجارت آیدین مهر (مهر دانه)

مدت زمان: 12 ثانیه

نوع: لوگو موشن

صداگذاری: دارد