کارفرما: دکتر سامانی

نام پروژه: تیزر معرفی دکتر سامانی

مدت زمان: 52 ثانیه

نوع: تیزر معرفی

صداگذاری: دارد