کارفرما: سورین

نام پروژه: تیزر معرفی خدمات حسابداری سورین

مدت زمان: 17 ثانیه

نوع: تیزر معرفی

صداگذاری: ندارد