عصر انتقال داده رایان تکرو
گروه فوق العاده

دسته: استراتژی

گروه فوق العاده

دسته: استراتژی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است