عصر انتقال داده رایان تکرو
انتظار همیشگی

دسته: معماری

انتظار همیشگی

دسته: معماری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است