عصر انتقال داده رایان تکرو
تکنولوژی یا فناوری

دسته: تجارت

تکنولوژی یا فناوری

دسته: تجارت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است