دکمه ها

[crum_title title="با خط داخل" align="align-left" _id="860544" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="275278" link="||" color="dark"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="996386" link="||" color="dark"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="large" _id="419396" link="||" color="dark"]
[crum_title title="دکمه با آیکن" align="align-left" _id="463874" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="670914" color="primary" show_icon="yes" icon="sl-arrow-right" icon_position="right"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="212355" color="primary" show_icon="yes" icon="sl-arrow-right" icon_position="right"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="large" _id="406241" color="primary" show_icon="yes" icon="sl-arrow-right" icon_position="right"]
[crum_title title="دکمه با حاشیه" align="align-left" _id="940438" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="764311" color="primary" outlined="yes"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="887459" color="primary" outlined="yes"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="large" _id="987594" color="primary" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`font-size|.btn`:`18px`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`20px`}}}}" outlined="yes"]
[crum_title title="آیکن در چپ" align="align-left" _id="658137" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" icon="sl-arrow-left" icon_position="left" align="align-left" size="small" _id="853224" show_icon="yes" color="blue"][crum_button label="دکمه متوسط" icon="sl-arrow-left" icon_position="left" align="align-left" size="medium" _id="445938" show_icon="yes" color="blue"][crum_button label="دکمه بزرگ" icon="sl-arrow-left" icon_position="left" align="align-left" size="large" _id="486105" show_icon="yes" color="blue"]
[crum_title title="دکمه با سایه" align="align-left" _id="706587" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="350700" color="purple" shadow="yes"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="971168" color="purple" shadow="yes"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="large" _id="668513" color="purple" shadow="yes"]
[crum_title title="دکمه با سبک دلخواه" align="align-left" _id="921832" type="h3"][crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="415714" color="primary" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`14px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`16px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}" show_icon="yes" icon="seosight-shopping-cart" icon_position="right"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="141131" color="primary" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`16px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`18px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}" show_icon="yes" icon="seosight-shopping-cart" icon_position="right"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="medium" _id="289390" color="primary" custom_css="{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`20px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`22px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}" show_icon="yes" icon="seosight-shopping-cart" icon_position="right"]
[crum_title title="ترازبندی دکمه" align="align-center" _id="70234" type="h3"]
[crum_button label="دکمه کوچک" align="align-left" size="small" _id="396147" color="orange"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-left" size="medium" _id="375178" color="orange"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-left" size="large" _id="507526" color="orange"]
[crum_button label="دکمه کوچک" align="align-center" size="small" _id="889373" color="green"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-center" size="medium" _id="356942" color="green"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-center" size="large" _id="511745" color="green"]
[crum_button label="دکمه کوچک" align="align-right" size="small" _id="365292" color="rose"][crum_button label="دکمه متوسط" align="align-right" size="medium" _id="136047" color="rose"][crum_button label="دکمه بزرگ" align="align-right" size="large" _id="488783" color="rose"]