دکمه ها

[kc_row use_container=”yes” _id=”488006″][kc_column width=”33.33%” _id=”152339″][crum_title title=”با خط داخل” align=”align-left” _id=”860544″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”275278″ link=”||” color=”dark”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”996386″ link=”||” color=”dark”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”large” _id=”419396″ link=”||” color=”dark”][/kc_column][kc_column width=”33.33%” _id=”530321″][crum_title title=”دکمه با آیکن” align=”align-left” _id=”463874″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”670914″ color=”primary” show_icon=”yes” icon=”sl-arrow-right” icon_position=”right”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”212355″ color=”primary” show_icon=”yes” icon=”sl-arrow-right” icon_position=”right”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”large” _id=”406241″ color=”primary” show_icon=”yes” icon=”sl-arrow-right” icon_position=”right”][/kc_column][kc_column width=”33.33%” _id=”585572″][crum_title title=”دکمه با حاشیه” align=”align-left” _id=”940438″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”764311″ color=”primary” outlined=”yes”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”887459″ color=”primary” outlined=”yes”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”large” _id=”987594″ color=”primary” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`font-size|.btn`:`18px`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`20px`}}}}” outlined=”yes”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”301904″][kc_column width=”33.33%” _id=”312623″][crum_title title=”آیکن در چپ” align=”align-left” _id=”658137″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” icon=”sl-arrow-left” icon_position=”left” align=”align-left” size=”small” _id=”853224″ show_icon=”yes” color=”blue”][crum_button label=”دکمه متوسط” icon=”sl-arrow-left” icon_position=”left” align=”align-left” size=”medium” _id=”445938″ show_icon=”yes” color=”blue”][crum_button label=”دکمه بزرگ” icon=”sl-arrow-left” icon_position=”left” align=”align-left” size=”large” _id=”486105″ show_icon=”yes” color=”blue”][/kc_column][kc_column width=”33.33%” _id=”8853″][crum_title title=”دکمه با سایه” align=”align-left” _id=”706587″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”350700″ color=”purple” shadow=”yes”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”971168″ color=”purple” shadow=”yes”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”large” _id=”668513″ color=”purple” shadow=”yes”][/kc_column][kc_column width=”33.33%” _id=”887874″][crum_title title=”دکمه با سبک دلخواه” align=”align-left” _id=”921832″ type=”h3″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”415714″ color=”primary” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`14px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`16px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}” show_icon=”yes” icon=”seosight-shopping-cart” icon_position=”right”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”141131″ color=”primary” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`16px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`18px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}” show_icon=”yes” icon=”seosight-shopping-cart” icon_position=”right”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”medium” _id=”289390″ color=”primary” custom_css=”{`kc-css`:{`any`:{`style`:{`background-color|.btn`:`#dd3e3e`,`font-size|.btn`:`20px`,`text-transform|.btn`:`none`},`icon`:{`font-size|.btn i`:`22px`},`hover`:{`background-color|.btn:hover`:`#b83434`}}}}” show_icon=”yes” icon=”seosight-shopping-cart” icon_position=”right”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”82172″][kc_column width=”12/12″ video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”946713″][crum_title title=”ترازبندی دکمه” align=”align-center” _id=”70234″ type=”h3″][kc_row_inner column_align=”middle” video_bg_url=”https://www.youtube.com/watch?v=dOWFVKb2JqM” _id=”181808″][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”258512″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-left” size=”small” _id=”396147″ color=”orange”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-left” size=”medium” _id=”375178″ color=”orange”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-left” size=”large” _id=”507526″ color=”orange”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”641652″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-center” size=”small” _id=”889373″ color=”green”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-center” size=”medium” _id=”356942″ color=”green”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-center” size=”large” _id=”511745″ color=”green”][/kc_column_inner][kc_column_inner width=”33.33%” _id=”641107″][crum_button label=”دکمه کوچک” align=”align-right” size=”small” _id=”365292″ color=”rose”][crum_button label=”دکمه متوسط” align=”align-right” size=”medium” _id=”136047″ color=”rose”][crum_button label=”دکمه بزرگ” align=”align-right” size=”large” _id=”488783″ color=”rose”][/kc_column_inner][/kc_row_inner][/kc_column][/kc_row]